دادگستری میناب با کمبود شدید کادر قضایی و اداری مواجه است

دادگستری میناب با کمبود شدید کادر قضایی و اداری مواجه است
رئیس دادگستری میناب گفت: دادگستری میناب با کمبود شدید کادر قضایی و اداری مواجه است.

دادگستری میناب با کمبود شدید کادر قضایی و اداری مواجه است

رئیس دادگستری میناب گفت: دادگستری میناب با کمبود شدید کادر قضایی و اداری مواجه است.
دادگستری میناب با کمبود شدید کادر قضایی و اداری مواجه است

عکس جدید اینستاگرام

View more posts from this author