داروی گیاهی ایرانی هم‌سطح داروهای تراز اول دنیاست

داروی گیاهی ایرانی هم‌سطح داروهای تراز اول دنیاست
دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های گیاهی دارویی گفت: برای صنعت داروسازی کشور زحمات بسیار زیادی کشیده شده و همه باید این صنعت را پاس بداریم چراکه داروی گیاهی ایرانی هم‌سطح داروهای تراز اول دنیاست.

داروی گیاهی ایرانی هم‌سطح داروهای تراز اول دنیاست

دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های گیاهی دارویی گفت: برای صنعت داروسازی کشور زحمات بسیار زیادی کشیده شده و همه باید این صنعت را پاس بداریم چراکه داروی گیاهی ایرانی هم‌سطح داروهای تراز اول دنیاست.
داروی گیاهی ایرانی هم‌سطح داروهای تراز اول دنیاست

View more posts from this author