داستان تلخ دبه‌های 20 لیتری بنزین!/ جای خالی فرهنگ مصرف و ایثار اجتماعی

داستان تلخ دبه‌های 20 لیتری بنزین!/ جای خالی فرهنگ مصرف و ایثار اجتماعی
افزایش مصرف روزانه یک میلیون لیتر بنزین نسبت به روزهای گذشته در شیراز نشان می‌دهد که چگونه یک مطالبه‌گری ساده اصناف به یک بحران تبدیل شده و آن را به فرصتی برای سیاه‌نمایی معاندان تبدیل می‌کند.

داستان تلخ دبه‌های 20 لیتری بنزین!/ جای خالی فرهنگ مصرف و ایثار اجتماعی

افزایش مصرف روزانه یک میلیون لیتر بنزین نسبت به روزهای گذشته در شیراز نشان می‌دهد که چگونه یک مطالبه‌گری ساده اصناف به یک بحران تبدیل شده و آن را به فرصتی برای سیاه‌نمایی معاندان تبدیل می‌کند.
داستان تلخ دبه‌های 20 لیتری بنزین!/ جای خالی فرهنگ مصرف و ایثار اجتماعی

View more posts from this author