داعش به نام اسلام و مسلمین خون انسان‌های بی‌گناه را بر زمین می‌ریزد

داعش به نام اسلام و مسلمین خون انسان‌های بی‌گناه را بر زمین می‌ریزد
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه آزادی انسان موجب می‌شود که برخی مسیر به راه انداختن جنگ را در پیش بگیرند، گفت: امروز شاهد هستیم که داعش به نام اسلام و مسلمانان جنگ برپا کرده و انسان‌های بیگناه را سر می‌برد.

داعش به نام اسلام و مسلمین خون انسان‌های بی‌گناه را بر زمین می‌ریزد

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه آزادی انسان موجب می‌شود که برخی مسیر به راه انداختن جنگ را در پیش بگیرند، گفت: امروز شاهد هستیم که داعش به نام اسلام و مسلمانان جنگ برپا کرده و انسان‌های بیگناه را سر می‌برد.
داعش به نام اسلام و مسلمین خون انسان‌های بی‌گناه را بر زمین می‌ریزد

View more posts from this author