دانشجویان آرمان‌های متعالی انقلاب را فریاد بزنند/ ضربه داخلی اشرافی‌گری به انقلاب موجب نگرانی است

دانشجویان آرمان‌های متعالی انقلاب را فریاد بزنند/ ضربه داخلی اشرافی‌گری به انقلاب موجب نگرانی است
مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ایجاد فضای نظارت همگانی، گفتمان و مطالبه‌گری را مهم‌ترین رسالت دانشجویان برشمرد و گفت: دانشجویان آرمان‌های متعالی انقلاب را فریاد بزنند.

دانشجویان آرمان‌های متعالی انقلاب را فریاد بزنند/ ضربه داخلی اشرافی‌گری به انقلاب موجب نگرانی است

مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ایجاد فضای نظارت همگانی، گفتمان و مطالبه‌گری را مهم‌ترین رسالت دانشجویان برشمرد و گفت: دانشجویان آرمان‌های متعالی انقلاب را فریاد بزنند.
دانشجویان آرمان‌های متعالی انقلاب را فریاد بزنند/ ضربه داخلی اشرافی‌گری به انقلاب موجب نگرانی است

View more posts from this author