دانشجویان کارشناسی ارشد سرگردان میان پژوهش‌محوری و آموزش‌محوری

دانشجویان کارشناسی ارشد سرگردان میان پژوهش‌محوری و آموزش‌محوری
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: وزارت علوم باید هرچه سریع‌تر مشخص کند قرار است تحصیل در مقاطع تکمیلی مبتنی بر شیوه پژوهش‌محور باشد یا آموزش‌محور، چراکه سرگردانی دانشجویان میان این دو شیوه، آسیب‌هایی به همراه دارد.

دانشجویان کارشناسی ارشد سرگردان میان پژوهش‌محوری و آموزش‌محوری

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: وزارت علوم باید هرچه سریع‌تر مشخص کند قرار است تحصیل در مقاطع تکمیلی مبتنی بر شیوه پژوهش‌محور باشد یا آموزش‌محور، چراکه سرگردانی دانشجویان میان این دو شیوه، آسیب‌هایی به همراه دارد.
دانشجویان کارشناسی ارشد سرگردان میان پژوهش‌محوری و آموزش‌محوری

View more posts from this author