دانشگاه‌ بهترین مکان برای انجام کارهای علمی برای شناخت شهداست/ 98 درصد پیام شهدا در وصیت‌نامه‌هایشان توصیه‌های معنوی بود

دانشگاه‌ بهترین مکان برای انجام کارهای علمی برای شناخت شهداست/ 98 درصد پیام شهدا در وصیت‌نامه‌هایشان توصیه‌های معنوی بود
مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران گفت: دانشگاه‌ها بهترین محیط برای انجام کارهای علمی و پژوهشی در راستای شناخت شهدا و آشتی دادن فرهنگ ایثار و شهادت است.

دانشگاه‌ بهترین مکان برای انجام کارهای علمی برای شناخت شهداست/ 98 درصد پیام شهدا در وصیت‌نامه‌هایشان توصیه‌های معنوی بود

مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران گفت: دانشگاه‌ها بهترین محیط برای انجام کارهای علمی و پژوهشی در راستای شناخت شهدا و آشتی دادن فرهنگ ایثار و شهادت است.
دانشگاه‌ بهترین مکان برای انجام کارهای علمی برای شناخت شهداست/ 98 درصد پیام شهدا در وصیت‌نامه‌هایشان توصیه‌های معنوی بود

View more posts from this author