دانشگاه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی نقش مؤثری دارد/ انسجام مراکز تحقیقاتی موجب رشد مقالات علمی می‌شود

دانشگاه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی نقش مؤثری دارد/ انسجام مراکز تحقیقاتی موجب رشد مقالات علمی می‌شود
رئیس دانشگاه شاهد با بیان اینکه دانشگاه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی نقش مؤثری دارد، گفت: انسجام مراکز تحقیقاتی موجب رشد روزافزون مقالات علمی می‌شود.

دانشگاه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی نقش مؤثری دارد/ انسجام مراکز تحقیقاتی موجب رشد مقالات علمی می‌شود

رئیس دانشگاه شاهد با بیان اینکه دانشگاه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی نقش مؤثری دارد، گفت: انسجام مراکز تحقیقاتی موجب رشد روزافزون مقالات علمی می‌شود.
دانشگاه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی نقش مؤثری دارد/ انسجام مراکز تحقیقاتی موجب رشد مقالات علمی می‌شود

View more posts from this author