داوری سخت‌گیرانه بود/ با هر اشتباهی به‌شدت تنبیه شدیم

داوری سخت‌گیرانه بود/ با هر اشتباهی به‌شدت تنبیه شدیم
مربی تیم فوتبال مشکی‌پوشان مشهد گفت: داوری در خصوص خطاهای منجر به گل سخت‌گیرانه عمل کرد.

داوری سخت‌گیرانه بود/ با هر اشتباهی به‌شدت تنبیه شدیم

مربی تیم فوتبال مشکی‌پوشان مشهد گفت: داوری در خصوص خطاهای منجر به گل سخت‌گیرانه عمل کرد.
داوری سخت‌گیرانه بود/ با هر اشتباهی به‌شدت تنبیه شدیم

View more posts from this author