داور بازی تهران بسیار بهتر از دیدار تاشکند بود/ ابراهیمی شانس آورد که اخراج نشد

داور بازی تهران بسیار بهتر از دیدار تاشکند بود/ ابراهیمی شانس آورد که اخراج نشد
کارشناس داوری فوتبال کشور گفت: امید ابراهیمی شانس آورد که اخراج نشد.

داور بازی تهران بسیار بهتر از دیدار تاشکند بود/ ابراهیمی شانس آورد که اخراج نشد

کارشناس داوری فوتبال کشور گفت: امید ابراهیمی شانس آورد که اخراج نشد.
داور بازی تهران بسیار بهتر از دیدار تاشکند بود/ ابراهیمی شانس آورد که اخراج نشد

View more posts from this author