دایر شدن دبیرخانه سلول‌های بنیادین جهانی در کشور/ رتبه سوم تا پنجم ایران در سلول‌های بنیادی

دایر شدن دبیرخانه سلول‌های بنیادین جهانی در کشور/ رتبه سوم تا پنجم ایران در سلول‌های بنیادی
معاون باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اعلام اینکه سعی بر آن است دبیرخانه سلول‌های بنیادین جهانی در کشور ایران دایر شود، گفت: نانو در ایران از وضعیت خوبی برخوردار و در چند سال اخیر المپیاد نانو برگزار شده است.

دایر شدن دبیرخانه سلول‌های بنیادین جهانی در کشور/ رتبه سوم تا پنجم ایران در سلول‌های بنیادی

معاون باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اعلام اینکه سعی بر آن است دبیرخانه سلول‌های بنیادین جهانی در کشور ایران دایر شود، گفت: نانو در ایران از وضعیت خوبی برخوردار و در چند سال اخیر المپیاد نانو برگزار شده است.
دایر شدن دبیرخانه سلول‌های بنیادین جهانی در کشور/ رتبه سوم تا پنجم ایران در سلول‌های بنیادی

View more posts from this author