درآمد اقتصادی کشور ار راه اقتصاد تعاونی کمتر از 4 درصد است

درآمد اقتصادی کشور ار راه اقتصاد تعاونی کمتر از 4 درصد است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در قالب یک برنامه تدوین شده در ابتدا قرار بود که 25 درصد از درآمد اقتصادی کشور از راه اقتصاد تعاونی حاصل شود که امروزه این میزان کمتر از چهار درصد است.

درآمد اقتصادی کشور ار راه اقتصاد تعاونی کمتر از 4 درصد است

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در قالب یک برنامه تدوین شده در ابتدا قرار بود که 25 درصد از درآمد اقتصادی کشور از راه اقتصاد تعاونی حاصل شود که امروزه این میزان کمتر از چهار درصد است.
درآمد اقتصادی کشور ار راه اقتصاد تعاونی کمتر از 4 درصد است

بک لینک رنک 1

خبر جدید

View more posts from this author