درآمد 22 میلیارد ریالی از فروش سوخت فسیلی در مرز پرویزخان

درآمد 22 میلیارد ریالی از فروش سوخت فسیلی در مرز پرویزخان
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه با بیان اینکه درآمد 2 میلیارد و 200 میلیون تومانی طی 60 روز از فروش سوخت حاصل شد، گفت: این اقدام در مرز پرویزخان انجام گرفت.

درآمد 22 میلیارد ریالی از فروش سوخت فسیلی در مرز پرویزخان

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه با بیان اینکه درآمد 2 میلیارد و 200 میلیون تومانی طی 60 روز از فروش سوخت حاصل شد، گفت: این اقدام در مرز پرویزخان انجام گرفت.
درآمد 22 میلیارد ریالی از فروش سوخت فسیلی در مرز پرویزخان

بازی

View more posts from this author