درختان کهوری که سر از زغال‌فروشی‌ها در می‌آورند و خنکای سایه‌‌‌ها دود می‌شود

درختان کهوری که سر از زغال‌فروشی‌ها در می‌آورند و خنکای سایه‌‌‌ها دود می‌شود
مدتی قبل که با یکی از همکاران به بازار بندرعباس رفته بودیم، متوجه وجود انبارهای زغال در این بازار شدیم که زغال به صورت کیلویی و یا گونی‌های بزرگ به‌ فروش می‌رسید و در سطح شهر و اطراف توزیع می‌شد.

درختان کهوری که سر از زغال‌فروشی‌ها در می‌آورند و خنکای سایه‌‌‌ها دود می‌شود

مدتی قبل که با یکی از همکاران به بازار بندرعباس رفته بودیم، متوجه وجود انبارهای زغال در این بازار شدیم که زغال به صورت کیلویی و یا گونی‌های بزرگ به‌ فروش می‌رسید و در سطح شهر و اطراف توزیع می‌شد.
درختان کهوری که سر از زغال‌فروشی‌ها در می‌آورند و خنکای سایه‌‌‌ها دود می‌شود

View more posts from this author