درخشش 4 مدال کشتی‌ ایران روی سینه جوانان فرنگی قم

درخشش 4 مدال کشتی‌ ایران روی سینه جوانان فرنگی قم
رئیس هیأت‌‌ کشتی استان قم از موفقیت فرنگی‌کاران قم در کسب چهار مدال رنگارنگ رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور خبر داد.

درخشش 4 مدال کشتی‌ ایران روی سینه جوانان فرنگی قم

رئیس هیأت‌‌ کشتی استان قم از موفقیت فرنگی‌کاران قم در کسب چهار مدال رنگارنگ رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور خبر داد.
درخشش 4 مدال کشتی‌ ایران روی سینه جوانان فرنگی قم

View more posts from this author