درخواست امام جمعه زابل از شهردار جدید برای تکمیل پروژه‌های ناتمام شهر

درخواست امام جمعه زابل از شهردار جدید برای تکمیل پروژه‌های ناتمام شهر
امام جمعه زابل خطاب به شهردار و شورای این شهر گفت: در منطقه سیستان کارهای بزرگی انجام شده اما اکثر ناتمام مانده و با یکسری محرومیت‌ها و مشکلات جوی و جغرافیایی همراه است.

درخواست امام جمعه زابل از شهردار جدید برای تکمیل پروژه‌های ناتمام شهر

امام جمعه زابل خطاب به شهردار و شورای این شهر گفت: در منطقه سیستان کارهای بزرگی انجام شده اما اکثر ناتمام مانده و با یکسری محرومیت‌ها و مشکلات جوی و جغرافیایی همراه است.
درخواست امام جمعه زابل از شهردار جدید برای تکمیل پروژه‌های ناتمام شهر

View more posts from this author