درخواست جمی‌ها از تارتار برای آسیایی شدن/ گرد و خاک، میهمان مردم جم شد

درخواست جمی‌ها از تارتار برای آسیایی شدن/ گرد و خاک، میهمان مردم جم شد
برخی هواداران در حین ورود به ورزشگاه با تشویق مهدی تارتار خواستار کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا از این سرمربی شدند.

درخواست جمی‌ها از تارتار برای آسیایی شدن/ گرد و خاک، میهمان مردم جم شد

برخی هواداران در حین ورود به ورزشگاه با تشویق مهدی تارتار خواستار کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا از این سرمربی شدند.
درخواست جمی‌ها از تارتار برای آسیایی شدن/ گرد و خاک، میهمان مردم جم شد

View more posts from this author