درخواست میزبانی همدان از مسابقات قهرمانی کشور

درخواست میزبانی همدان از مسابقات قهرمانی کشور
نایب‌رئیس هیئت جودو در استان همدان از درخواست میزبانی استان همدان برای میزبانی مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور خبر داد.

درخواست میزبانی همدان از مسابقات قهرمانی کشور

نایب‌رئیس هیئت جودو در استان همدان از درخواست میزبانی استان همدان برای میزبانی مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور خبر داد.
درخواست میزبانی همدان از مسابقات قهرمانی کشور

فروش بک لینک

View more posts from this author