دروازه‌بان مشکی‌پوشان نیامده قراردادش را فسخ کرد!

دروازه‌بان مشکی‌پوشان نیامده قراردادش را فسخ کرد!
دروازه‌بان تیم فوتبال مشکی‌پوشان نیامده قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد.

دروازه‌بان مشکی‌پوشان نیامده قراردادش را فسخ کرد!

دروازه‌بان تیم فوتبال مشکی‌پوشان نیامده قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد.
دروازه‌بان مشکی‌پوشان نیامده قراردادش را فسخ کرد!

View more posts from this author