درگیری لفظی انصاری با مدافع نفت

درگیری لفظی انصاری با مدافع نفت
در دقیقه 6 بازی سپاهان و نفت تهران، ساسان انصاری از سپاهان با محمد نصرتی، مدافع نفت درگیری لفظی پیدا کرد که با دخالت داور دو بازیکن از یکدیگر جدا شدند.

درگیری لفظی انصاری با مدافع نفت

در دقیقه 6 بازی سپاهان و نفت تهران، ساسان انصاری از سپاهان با محمد نصرتی، مدافع نفت درگیری لفظی پیدا کرد که با دخالت داور دو بازیکن از یکدیگر جدا شدند.
درگیری لفظی انصاری با مدافع نفت

View more posts from this author