دریافت حقوق‌های نجومی باعث ناامیدی مردم می‌شود

دریافت حقوق‌های نجومی باعث ناامیدی مردم می‌شود
عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تاکید کرد: دریافت حقوق‌های نجومی و ناعالانه از سوی برخی مدیران، باعث ناامیدی مردم می‌شود.

دریافت حقوق‌های نجومی باعث ناامیدی مردم می‌شود

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تاکید کرد: دریافت حقوق‌های نجومی و ناعالانه از سوی برخی مدیران، باعث ناامیدی مردم می‌شود.
دریافت حقوق‌های نجومی باعث ناامیدی مردم می‌شود

car

View more posts from this author