در شرایط بسیار سخت برابر تیم تراکتورسازی امتیاز گرفتیم

در شرایط بسیار سخت برابر تیم تراکتورسازی امتیاز گرفتیم
سرمربی تیم فوتبال الجزیره امارات گفت: در شرایط بسیار سختی در تبریز موفق به کسب امتیاز شدیم و من از این بابت به شاگردانم افتخار می‌کنم.

در شرایط بسیار سخت برابر تیم تراکتورسازی امتیاز گرفتیم

سرمربی تیم فوتبال الجزیره امارات گفت: در شرایط بسیار سختی در تبریز موفق به کسب امتیاز شدیم و من از این بابت به شاگردانم افتخار می‌کنم.
در شرایط بسیار سخت برابر تیم تراکتورسازی امتیاز گرفتیم

View more posts from this author