در صورت تخلف پالایشگاه شازند در جذب نیرو از وزارت نفت پاسخ خواهم خواست

در صورت تخلف پالایشگاه شازند در جذب نیرو از وزارت نفت پاسخ خواهم خواست
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دهم گفت: در صورت تخلف پالایشگاه شازند در مسئله استخدام از وزارت نفت پاسخ خواهم خواست.

در صورت تخلف پالایشگاه شازند در جذب نیرو از وزارت نفت پاسخ خواهم خواست

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دهم گفت: در صورت تخلف پالایشگاه شازند در مسئله استخدام از وزارت نفت پاسخ خواهم خواست.
در صورت تخلف پالایشگاه شازند در جذب نیرو از وزارت نفت پاسخ خواهم خواست

View more posts from this author