در مسیر انقلاب اسلامی نباید از قدرتی هراس داشته باشیم

در مسیر انقلاب اسلامی نباید از قدرتی هراس داشته باشیم
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت: در مسیر انقلاب اسلامی نباید از قدرتی هراس داشته باشیم.

در مسیر انقلاب اسلامی نباید از قدرتی هراس داشته باشیم

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت: در مسیر انقلاب اسلامی نباید از قدرتی هراس داشته باشیم.
در مسیر انقلاب اسلامی نباید از قدرتی هراس داشته باشیم

View more posts from this author