در کازرون چه گذشت؟ تصاویر خبرگزاری فارس از آشوب اخیر در کازرون

در کازرون چه گذشت؟ تصاویر خبرگزاری فارس از آشوب اخیر در کازرون
مردم کازرون هفته گذشته به تصمیم انتزاع بخشی از آن به شهرستان و مستقل شدن آن اعتراض و تجمع کردند که توسط عوامل ضدانقلاب و جریان نفاق و گروه‌های معاند نظام به آشوب کشیده شد.

در کازرون چه گذشت؟ تصاویر خبرگزاری فارس از آشوب اخیر در کازرون

مردم کازرون هفته گذشته به تصمیم انتزاع بخشی از آن به شهرستان و مستقل شدن آن اعتراض و تجمع کردند که توسط عوامل ضدانقلاب و جریان نفاق و گروه‌های معاند نظام به آشوب کشیده شد.
در کازرون چه گذشت؟ تصاویر خبرگزاری فارس از آشوب اخیر در کازرون

View more posts from this author