در کشاورزی با خلأ نوآوری مواجه هستیم/ استفاده از برنامه‌های دانش‌بنیان برای رفع خلأ نوآوری

در کشاورزی با خلأ نوآوری مواجه هستیم/ استفاده از برنامه‌های دانش‌بنیان برای رفع خلأ نوآوری
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: در بخش کشاورزی با خلأ نوآوری مواجه هستیم که باید با استفاده از برنامه‌های دانش‌بنیان این خلأ را برطرف سازیم.

در کشاورزی با خلأ نوآوری مواجه هستیم/ استفاده از برنامه‌های دانش‌بنیان برای رفع خلأ نوآوری

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: در بخش کشاورزی با خلأ نوآوری مواجه هستیم که باید با استفاده از برنامه‌های دانش‌بنیان این خلأ را برطرف سازیم.
در کشاورزی با خلأ نوآوری مواجه هستیم/ استفاده از برنامه‌های دانش‌بنیان برای رفع خلأ نوآوری

View more posts from this author