دستان پینه‌‌بسته به سوی دولت دراز است/ این‌ بار دولت بدهکار کشاورزان

دستان پینه‌‌بسته به سوی دولت دراز است/ این‌ بار دولت بدهکار کشاورزان
صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی با کمبود اعتبار مورد نیاز مواجه شده است و نیاز دارد دولت سهم خود را به این صندوق به طور کامل پرداخت کند.

دستان پینه‌‌بسته به سوی دولت دراز است/ این‌ بار دولت بدهکار کشاورزان

صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی با کمبود اعتبار مورد نیاز مواجه شده است و نیاز دارد دولت سهم خود را به این صندوق به طور کامل پرداخت کند.
دستان پینه‌‌بسته به سوی دولت دراز است/ این‌ بار دولت بدهکار کشاورزان

بک لینک رنک 6

View more posts from this author