دستمزد کارگران متناسب با هزینه‌ها باشد/ لزوم افزایش یارانه خانوارهای کارگری

دستمزد کارگران متناسب با هزینه‌ها باشد/ لزوم افزایش یارانه خانوارهای کارگری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم ارتقای سطح معیشتی خانوارهای کارگری تاکید کرد و گفت: یکی از راهکارها برای افزایش مناسب دستمزد کارگران، ارائه یارانه به بخش تولید و ایجاد ثبات در بازار ارز است تا حداقل بخش تولید رونق یابد.

دستمزد کارگران متناسب با هزینه‌ها باشد/ لزوم افزایش یارانه خانوارهای کارگری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم ارتقای سطح معیشتی خانوارهای کارگری تاکید کرد و گفت: یکی از راهکارها برای افزایش مناسب دستمزد کارگران، ارائه یارانه به بخش تولید و ایجاد ثبات در بازار ارز است تا حداقل بخش تولید رونق یابد.
دستمزد کارگران متناسب با هزینه‌ها باشد/ لزوم افزایش یارانه خانوارهای کارگری

View more posts from this author