دستوالعمل‌ها و قوانین ناقص مجلس باید اصلاح شود

دستوالعمل‌ها و قوانین ناقص مجلس باید اصلاح شود
رئیس دادگستری شهرستان خمینی‌شهر گفت: قوانین ناقص و ضعیف گریبانگیر مردم، جامعه و دستگاه اجرایی و قضایی کشور شده که باید اصلاح شوند.

دستوالعمل‌ها و قوانین ناقص مجلس باید اصلاح شود

رئیس دادگستری شهرستان خمینی‌شهر گفت: قوانین ناقص و ضعیف گریبانگیر مردم، جامعه و دستگاه اجرایی و قضایی کشور شده که باید اصلاح شوند.
دستوالعمل‌ها و قوانین ناقص مجلس باید اصلاح شود

عکس

View more posts from this author