دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی موانع رشد تولید ملی را رفع کنند/ آل‌سعود باید بداند قدرتش دوام نخواهد داشت

دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی موانع رشد تولید ملی را رفع کنند/ آل‌سعود باید بداند قدرتش دوام نخواهد داشت
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید بستر رشد تولید ملی را برای کالا‌های ملی فراهم کنیم و مجلس در این رابطه قوانینی مثل کسب و کار حلال و رفع موانع تولید را ریل‌گذاری کرده است.

دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی موانع رشد تولید ملی را رفع کنند/ آل‌سعود باید بداند قدرتش دوام نخواهد داشت

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید بستر رشد تولید ملی را برای کالا‌های ملی فراهم کنیم و مجلس در این رابطه قوانینی مثل کسب و کار حلال و رفع موانع تولید را ریل‌گذاری کرده است.
دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی موانع رشد تولید ملی را رفع کنند/ آل‌سعود باید بداند قدرتش دوام نخواهد داشت

View more posts from this author