دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به بررسی اتفاقات برج سلمان ورود پیدا کنند/ بعضی مسؤولان نسبت به این موضوع بی‌دقتی می‌کنند

دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به بررسی اتفاقات برج سلمان ورود پیدا کنند/ بعضی مسؤولان نسبت به این موضوع بی‌دقتی می‌کنند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به بررسی اتفاقات برج سلمان ورود پیدا کنند، گفت: بعضی مسؤولان شهر نسبت به این موضوع بی‌دقتی می‌کنند.

دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به بررسی اتفاقات برج سلمان ورود پیدا کنند/ بعضی مسؤولان نسبت به این موضوع بی‌دقتی می‌کنند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به بررسی اتفاقات برج سلمان ورود پیدا کنند، گفت: بعضی مسؤولان شهر نسبت به این موضوع بی‌دقتی می‌کنند.
دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به بررسی اتفاقات برج سلمان ورود پیدا کنند/ بعضی مسؤولان نسبت به این موضوع بی‌دقتی می‌کنند

View more posts from this author