دستگاه قضایی باید قانون‎مدار و مستقل باشد

دستگاه قضایی باید قانون‎مدار و مستقل باشد
رئیس دادگستری کردکوی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید قانون‎مدار و مستقل باشد، گفت: قوه قضاییه باید بر اساس ملاک و معیاری که تعیین‎شده انجام وظیفه کند.

دستگاه قضایی باید قانون‎مدار و مستقل باشد

رئیس دادگستری کردکوی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید قانون‎مدار و مستقل باشد، گفت: قوه قضاییه باید بر اساس ملاک و معیاری که تعیین‎شده انجام وظیفه کند.
دستگاه قضایی باید قانون‎مدار و مستقل باشد

فستیوال فیلم

View more posts from this author