دستگاه قضایی به وظیفه ذاتی خود عمل کند/ نجومی‌بگیران و مفسدان اقتصادی باید به‌ سزای اعمال خود برسند

دستگاه قضایی به وظیفه ذاتی خود عمل کند/ نجومی‌بگیران و مفسدان اقتصادی باید به‌ سزای اعمال خود برسند
رئیس سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون گفت: امروز دستگاه قضایی باید به وظیفه ذاتی خود عمل کند و نجومی‌بگیران و مفسدان اقتصادی باید به‌سزای اعمال خود برسند.

دستگاه قضایی به وظیفه ذاتی خود عمل کند/ نجومی‌بگیران و مفسدان اقتصادی باید به‌ سزای اعمال خود برسند

رئیس سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون گفت: امروز دستگاه قضایی باید به وظیفه ذاتی خود عمل کند و نجومی‌بگیران و مفسدان اقتصادی باید به‌سزای اعمال خود برسند.
دستگاه قضایی به وظیفه ذاتی خود عمل کند/ نجومی‌بگیران و مفسدان اقتصادی باید به‌ سزای اعمال خود برسند

View more posts from this author