دستگیرشدگان حادثه کازرون دارای سوابق کیفری هستند/ اغتشاشگران مسلح به سلاح گرم و سرد بودند+فیلم

دستگیرشدگان حادثه کازرون دارای سوابق کیفری هستند/ اغتشاشگران مسلح به سلاح گرم و سرد بودند+فیلم
جانشین فرماندهی انتظامی استان فارس با اشاره به حوادث اخیر کازرون گفت: نیروی انتظامی محرکان و لیدرهای اصلی اغتشاش اخیر کازرون را دستگیر کرده است که نزدیک به ۴۰درصد آنان دارای سابقه کیفری هستند و برخی از آنان از خارج استان وارد کازرون شدند.

دستگیرشدگان حادثه کازرون دارای سوابق کیفری هستند/ اغتشاشگران مسلح به سلاح گرم و سرد بودند+فیلم

جانشین فرماندهی انتظامی استان فارس با اشاره به حوادث اخیر کازرون گفت: نیروی انتظامی محرکان و لیدرهای اصلی اغتشاش اخیر کازرون را دستگیر کرده است که نزدیک به ۴۰درصد آنان دارای سابقه کیفری هستند و برخی از آنان از خارج استان وارد کازرون شدند.
دستگیرشدگان حادثه کازرون دارای سوابق کیفری هستند/ اغتشاشگران مسلح به سلاح گرم و سرد بودند+فیلم

View more posts from this author