دستگیری‌های اخیر شورای تبریز بهانه‌ای برای تصفیه حساب‌های شخصی نشود

دستگیری‌های اخیر شورای تبریز بهانه‌ای برای تصفیه حساب‌های شخصی نشود
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: دستگیری‌های اخیر شورا و شهرداری را بهانه‌ای برای تصفیه حساب‌های شخصی قرار ندهیم، چرا که درست نیست هر لحظه خبری در ارتباط با دستگیری یکی از اعضا شایعه می‌شود که در بیشتر موارد هم نادرست است.

دستگیری‌های اخیر شورای تبریز بهانه‌ای برای تصفیه حساب‌های شخصی نشود

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: دستگیری‌های اخیر شورا و شهرداری را بهانه‌ای برای تصفیه حساب‌های شخصی قرار ندهیم، چرا که درست نیست هر لحظه خبری در ارتباط با دستگیری یکی از اعضا شایعه می‌شود که در بیشتر موارد هم نادرست است.
دستگیری‌های اخیر شورای تبریز بهانه‌ای برای تصفیه حساب‌های شخصی نشود

بک لینک رنک 6

View more posts from this author