دستگیری عاملان تیراندازی در اهواز

دستگیری عاملان تیراندازی در اهواز
رئیس پلیس امنیت عمومی استان خوزستان از دستگیری 4 نفر ازعاملان تیراندازی در اهواز خبر داد.

دستگیری عاملان تیراندازی در اهواز

رئیس پلیس امنیت عمومی استان خوزستان از دستگیری 4 نفر ازعاملان تیراندازی در اهواز خبر داد.
دستگیری عاملان تیراندازی در اهواز

View more posts from this author