دستگیری عضو فعال دولت بهار در مشهد به اتهام نشر اکاذیب

دستگیری عضو فعال دولت بهار در مشهد به اتهام نشر اکاذیب
معاون سیاسی و امنیتی دادستان مشهد از دستگیری یکی از اعضای فعال دولت بهار در مشهد خبر داد.

دستگیری عضو فعال دولت بهار در مشهد به اتهام نشر اکاذیب

معاون سیاسی و امنیتی دادستان مشهد از دستگیری یکی از اعضای فعال دولت بهار در مشهد خبر داد.
دستگیری عضو فعال دولت بهار در مشهد به اتهام نشر اکاذیب
(“false”===a.adult

View more posts from this author