دستگیری قاتل فراری بعد از چهار سال از وقوع جرم

دستگیری قاتل فراری بعد از چهار سال از وقوع جرم
سرپرست انتظامی شهرستان ایرانشهر از شناسایی و دستگیری قاتل فراری بعد از چهار سال از وقوع جرم در عملیات هدفمند پلیس این شهرستان خبر داد.

دستگیری قاتل فراری بعد از چهار سال از وقوع جرم

سرپرست انتظامی شهرستان ایرانشهر از شناسایی و دستگیری قاتل فراری بعد از چهار سال از وقوع جرم در عملیات هدفمند پلیس این شهرستان خبر داد.
دستگیری قاتل فراری بعد از چهار سال از وقوع جرم

View more posts from this author