دستگیری قاتل فراری پس از 4 سال در رودبار جنوب

دستگیری قاتل فراری پس از 4 سال در رودبار جنوب
فرمانده انتظامی رودبار جنوب گفت: پلیس به فرار 4 ساله قاتل مسلح در شهرستان رودبار جنوب خاتمه داد.

دستگیری قاتل فراری پس از 4 سال در رودبار جنوب

فرمانده انتظامی رودبار جنوب گفت: پلیس به فرار 4 ساله قاتل مسلح در شهرستان رودبار جنوب خاتمه داد.
دستگیری قاتل فراری پس از 4 سال در رودبار جنوب

View more posts from this author