دست‌اندکاران «پایتخت» طرحی نو ارائه دهند/ چند جوان مازندرانی با دیدن این سریال به هویت خود افتخار می‌کنند؟

دست‌اندکاران «پایتخت» طرحی نو ارائه دهند/ چند جوان مازندرانی با دیدن این سریال به هویت خود افتخار می‌کنند؟
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس با انتقاد از دست‌اندرکاران سریال پر مخاطب پایتخت 5 گفت: سریال پایتخت چه تأثیری برای مازندران دارد و چند جوان مازندرانی با دیدن این سریال، به هویت خود افتخار می‌کنند؟!

دست‌اندکاران «پایتخت» طرحی نو ارائه دهند/ چند جوان مازندرانی با دیدن این سریال به هویت خود افتخار می‌کنند؟

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس با انتقاد از دست‌اندرکاران سریال پر مخاطب پایتخت 5 گفت: سریال پایتخت چه تأثیری برای مازندران دارد و چند جوان مازندرانی با دیدن این سریال، به هویت خود افتخار می‌کنند؟!
دست‌اندکاران «پایتخت» طرحی نو ارائه دهند/ چند جوان مازندرانی با دیدن این سریال به هویت خود افتخار می‌کنند؟

View more posts from this author