دست یاری «صنایع دستی» به سوی مردم

دست یاری «صنایع دستی» به سوی مردم
صنایع دستی به عنوان اصیل‌ترین کالای ایرانی که این روزها دست خارجی‌ها نیز روی دست هنرمندان بلند شده است، نیازمند حمایت است تا بتواند علاوه بر ارزآوری و اشتغالزایی، هنر فاخر ایران و ایرانی را ماندگار کند.

دست یاری «صنایع دستی» به سوی مردم

صنایع دستی به عنوان اصیل‌ترین کالای ایرانی که این روزها دست خارجی‌ها نیز روی دست هنرمندان بلند شده است، نیازمند حمایت است تا بتواند علاوه بر ارزآوری و اشتغالزایی، هنر فاخر ایران و ایرانی را ماندگار کند.
دست یاری «صنایع دستی» به سوی مردم

View more posts from this author