دشمنان در حال انتقال داعش به افغانستان هستند/ استکبار دنبال تأسیس اسرائیل دیگری در کردستان عراق است

دشمنان در حال انتقال داعش به افغانستان هستند/ استکبار دنبال تأسیس اسرائیل دیگری در کردستان عراق است
امام جمعه همدان با بیان اینکه دشمن در حال تفرقه‌افکنی جدید است، گفت: داعش را به افغانستان برده‌اند و می‌خواهند در کردستان عراق، اسرائیل دیگری کنار مرز ایران بسازند اما تندبادهای بزرگتر از این را پشت سر گذاشته و آمادگی داریم.

دشمنان در حال انتقال داعش به افغانستان هستند/ استکبار دنبال تأسیس اسرائیل دیگری در کردستان عراق است

امام جمعه همدان با بیان اینکه دشمن در حال تفرقه‌افکنی جدید است، گفت: داعش را به افغانستان برده‌اند و می‌خواهند در کردستان عراق، اسرائیل دیگری کنار مرز ایران بسازند اما تندبادهای بزرگتر از این را پشت سر گذاشته و آمادگی داریم.
دشمنان در حال انتقال داعش به افغانستان هستند/ استکبار دنبال تأسیس اسرائیل دیگری در کردستان عراق است

View more posts from this author