دشمن از قدرت موشکی ایران اسلامی هراس دارد/ دشمن را بیرون از مرزهای ایران اسلامی تعقیب می‌کنیم

دشمن از قدرت موشکی ایران اسلامی هراس دارد/ دشمن را بیرون از مرزهای ایران اسلامی تعقیب می‌کنیم
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن از قدرت موشکی ایران اسلامی هراس دارد، گفت: امروز دیگر خودمان را با قبل از انقلاب مقایسه نمی‌کنیم چرا که آن دوران، دورانِ تحقیر بود و به همین دلیل خودمان را با کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه می‌کنیم

دشمن از قدرت موشکی ایران اسلامی هراس دارد/ دشمن را بیرون از مرزهای ایران اسلامی تعقیب می‌کنیم

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن از قدرت موشکی ایران اسلامی هراس دارد، گفت: امروز دیگر خودمان را با قبل از انقلاب مقایسه نمی‌کنیم چرا که آن دوران، دورانِ تحقیر بود و به همین دلیل خودمان را با کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه می‌کنیم
دشمن از قدرت موشکی ایران اسلامی هراس دارد/ دشمن را بیرون از مرزهای ایران اسلامی تعقیب می‌کنیم

View more posts from this author