دشمن به دنبال هدایت جوانان به سمت جبهه مقابل نظام اسلامی است

دشمن به دنبال هدایت جوانان به سمت جبهه مقابل نظام اسلامی است
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: دشمن با استفاده از فضای مجازی به دنبال هدایت جوانان به سمت جبهه مقابل نظام اسلامی است.

دشمن به دنبال هدایت جوانان به سمت جبهه مقابل نظام اسلامی است

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: دشمن با استفاده از فضای مجازی به دنبال هدایت جوانان به سمت جبهه مقابل نظام اسلامی است.
دشمن به دنبال هدایت جوانان به سمت جبهه مقابل نظام اسلامی است

View more posts from this author