دشمن شناسی لازمه پدافند غیر عامل است

دشمن شناسی لازمه پدافند غیر عامل است
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه هدف این سازمان رفع غفلت از تهدیدات دشمن است، گفت: دشمن شناسی از جایگاه ویژه‌ای در این حوزه برخوردار است.

دشمن شناسی لازمه پدافند غیر عامل است

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه هدف این سازمان رفع غفلت از تهدیدات دشمن است، گفت: دشمن شناسی از جایگاه ویژه‌ای در این حوزه برخوردار است.
دشمن شناسی لازمه پدافند غیر عامل است

View more posts from this author