دفاع مقدس باید بدون انحراف و مبالغه نقل شود/ انقلاب اسلامی با دفاع مقدس بیمه شد

دفاع مقدس باید بدون انحراف و مبالغه نقل شود/ انقلاب اسلامی با دفاع مقدس بیمه شد
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی با دفاع مقدس بیمه شد، گفت: دفاع مقدس باید بدون انحراف و مبالغه نقل شود.

دفاع مقدس باید بدون انحراف و مبالغه نقل شود/ انقلاب اسلامی با دفاع مقدس بیمه شد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی با دفاع مقدس بیمه شد، گفت: دفاع مقدس باید بدون انحراف و مبالغه نقل شود.
دفاع مقدس باید بدون انحراف و مبالغه نقل شود/ انقلاب اسلامی با دفاع مقدس بیمه شد

View more posts from this author