دفن دقیق و اصولی زباله‌های پزشکی در استان البرز

دفن دقیق و اصولی زباله‌های پزشکی در استان البرز
مدیرکل محیط زیست استان البرز بر دفن اصولی و دقیق زباله‌های پزشکی استان البرز تأکید کرد.

دفن دقیق و اصولی زباله‌های پزشکی در استان البرز

مدیرکل محیط زیست استان البرز بر دفن اصولی و دقیق زباله‌های پزشکی استان البرز تأکید کرد.
دفن دقیق و اصولی زباله‌های پزشکی در استان البرز

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author