دلار چگونه از 7 تومان به 5 هزار تومان رسید؟

دلار چگونه از 7 تومان به 5 هزار تومان رسید؟
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مسیر افزایش دلار از 7 تومان تا 5 هزار تومان گفت: دولت با برنامه‌های درمانی، پیش‌فروش سکه و افزایش سود سپرده 20 درصد نمی‌تواند بازار ارز را مدیریت کند.

دلار چگونه از 7 تومان به 5 هزار تومان رسید؟

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مسیر افزایش دلار از 7 تومان تا 5 هزار تومان گفت: دولت با برنامه‌های درمانی، پیش‌فروش سکه و افزایش سود سپرده 20 درصد نمی‌تواند بازار ارز را مدیریت کند.
دلار چگونه از 7 تومان به 5 هزار تومان رسید؟

View more posts from this author