دلیل آغاز نشدن سوره توبه با «بسم‌الله الرحمن الرحیم»

دلیل آغاز نشدن سوره توبه با «بسم‌الله الرحمن الرحیم»
یکی از مراجع تقلید با اشاره به ویژگی‌های «بسم‌الله الرحمن الرحیم» اظهار کرد: این عبارت مظهر رحمت است اما سوره توبه مظهر خشم و غضب است و به همین دلیل این سوره بدون بسم‌الله الرحمن الرحیم شروع شد.

دلیل آغاز نشدن سوره توبه با «بسم‌الله الرحمن الرحیم»

یکی از مراجع تقلید با اشاره به ویژگی‌های «بسم‌الله الرحمن الرحیم» اظهار کرد: این عبارت مظهر رحمت است اما سوره توبه مظهر خشم و غضب است و به همین دلیل این سوره بدون بسم‌الله الرحمن الرحیم شروع شد.
دلیل آغاز نشدن سوره توبه با «بسم‌الله الرحمن الرحیم»

View more posts from this author