دندانپزشکان جهادی در مناطق محروم استان قم

دندانپزشکان جهادی در مناطق محروم استان قم
گروه جهادی سفیران سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم در ایام نوروز با حضور در روستای قمرود از توابع بخش مرکزی قم به ارائه خدمات مختلف دندانپزشکی به صورت رایگان پرداختند.

دندانپزشکان جهادی در مناطق محروم استان قم

گروه جهادی سفیران سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم در ایام نوروز با حضور در روستای قمرود از توابع بخش مرکزی قم به ارائه خدمات مختلف دندانپزشکی به صورت رایگان پرداختند.
دندانپزشکان جهادی در مناطق محروم استان قم

View more posts from this author